Regulamin konkursu Honda na wakacjach 2020

dodano: 06.08.2020

AUTO WITOLIN

 

Regulamin z dnia 05.08.2020.  [dalej: „Regulamin”]

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin], określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

 • Organizatorem konkursu jest Autowitolin Witold Szenk [dalej: Organizator].

 • Fundatorem nagród w konkursu jest Autowitolin Witold Szenk[dalej: Fundator].

 • Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 05.08.2020 r. od godz. 12:00 do dnia 21.08.2020 r. do godz. 20:00 [dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

 • Celem konkursu jest wyłonienie 3 osób, które osiągną najlepszy wynik w Konkursie. 

 • Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie,  praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

 • Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 

 • Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem Konkursu należy wykonać zadanie konkursowe. Jego wykonanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 • Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu zdjęcia pojazdu marki HONDA należącego do autora zdjęcia oraz umieszczenia tego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na funpage’u HONDA AUTOWITOLIN na portalu społecznościowym Facebook. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie


 • Uczestnikiem może być każdy pełnoletni użytkownik facebooka posiadający ważne prawo jazdy oraz będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu marki HONDA. 

 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizycznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 • W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora  oraz osoby współpracujące z Organizatorem w związku z organizacją Konkursu na podstawie innych umów, a także oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. Jeśli zwycięzcy okażą się osobami wymienionymi w niniejszym punkcie Regulaminu, tracą one uprawnienie do nagrody.

 • Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej oryginalnych zdjęć wykonanych przez Uczestników przedstawiających ich pojazdy marki HONDA w wakacyjnym plenerze zgłoszonych w trakcie trwania Konkursu pod postem konkursowym. 

 • Każdy uczestnik może usunąć zdjęcie umieszczone przez siebie pod postem konkursowym, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 • Nie ma znaczenia kolejność dokonanych zgłoszeń. 

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów uczestnictwa w Konkursie.Wymagania względem Uczestnika


 • Aby wziąć udział w  konkursie należy być zarejestrowanym uczestnikiem serwisu społecznościowego facebook.com oraz posiadać aktualne i ważne prawo jazdy, jak również być właścicielem lub użytkownikiem pojazdu  marki HONDA.

 • Każdy Uczestnik może wykonać zadanie Konkursowe tylko raz z udziałem jednego pojazdu marki Honda. 

 • Zdjęcie konkursowe nie może zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

 • Organizator zastrzega prawo do usunięcia zdjęcia konkursowego zawierającego treści wulgarne, pornograficzne, nawołujące do  nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawane za obraźliwe.  


Nagrody


 • W ramach konkursu Organizator przewidział nagrody:

1.1.pierwszego stopnia: trzy użyczenia dowolnego pojazdu ( z parku maszyn dealera) , motocykla lub auta w okresie od piątku godziny 15 do poniedziałku godziny 15 . W terminie 6 miesięcy od zakończenia konkursu , czyli 21.08.2020. Limit kilometrów w przypadku auta 600 w przypadku motocykla 300 

Dla każdego Uczestnika Konkursu, w tym zwycięzców nagród pierwszego stopnia Organizator przewidział jednorazowy Rabat w wysokości 5% na usługi serwisowe świadczone w ramach przedsiębiorstwa Organizatora w okresie od 21.08.2020. r. do dnia 21.08.2021 r. w przedsiębiorstwie Organizatora. Uprawnienie do skorzystania z rabatu zostanie stwierdzone Voucherem przesłanym  przez Organizatora Uczestnikowi konkursu w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jeden Voucher bez względu na ilość zdjęć umieszczonych pod postem Konkursowym. Dla skorzystania z rabatu przez Uczestnika Konkursu konieczne będzie okazanie w Serwisie działającym w ramach przedsiębiorstwa Organizatora wydrukowanego Vouchera z imieniem i nazwiskiem oraz pseudonimem Uczestnika, używanym przez niego na portalu społecznościowym Facebook. Skorzystanie z rabatu w Serwisie działającym w ramach przedsiębiorstwa Organizatora nie będzie możliwe po dniu 21.08.2021 r.  W celu skorzystania z Rabatu Uczestnik Konkursu poda swoje imię i nazwisko celem umieszczenia na Voucherze na prośbę Organizatora. 

 • Organizator oświadcza, iż wartość rabatu, o którym mowa  pkt 2 powyżej nie będzie przekraczała kwoty 500,00 zł.

 • Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

 • Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora dokona wyboru najciekawszych zdjęć Konkursowych. Spośród wszystkich zweryfikowanych przez Komisję zadań konkursowych zostaną wyłonione trzy najbardziej interesujące. Komisja wybierze również  3 zgłoszenia, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej).

 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie funpage’u   HONDA AUTOWITOLIN na stronie Facebook w dniu 21.08.2020. o godz. 20:00. Organizator prześle informację o przyznaniu nagrody pierwszego stopnia w wiadomości prywatnej na Facebook’u wybranym Laureatom.  

 • W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)oryginalność wyrazu

b)kreatywność i pomysłowość. 

c)estetyka.

 • Zadania Komisji:

a)weryfikacja prawidłowości zgłoszeń

b)ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników- wyłonienie laureatów i listy rezerwowej

c)sporządzenie listy laureatów;

d)sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji

e)rozpoznanie reklamacji

 • Weryfikacja laureatów:

a)    w ciągu 1  dnia od posiedzenia komisji z Laureatami skontaktuje się Organizator w wiadomości prywatnej z informacją o zaproszeniu na w wydarzenie organizowane przez Organizatora na Torze Modlin w dniu 24.08.2020 . z możliwością wykonania przejazdu własnym samochodem po torze z udziałem instruktora 

b) Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie wiadomości zwrotnej do  Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa wyżej z potwierdzeniem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu z wykorzystaniem samochodu marki Honda należącego do Uczestnika. 

 • W przypadku gdy Laureat nie spełni warunków, o których mowa w pkt 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub ich nie wykaże w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 2 dni roboczych od stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Laureat nie spełnia warunków Regulaminu, o czym mowa jest w zdaniu pierwszym powyżej. W przypadku gdy Uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków o których mowa w pkt 3 ust 1 niniejszego Regulaminu, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

 • W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę i Uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 • Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 24.08.2020. ,  

 • Uczestnik traci prawo do nagrody oraz rabatu, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków Regulaminu.

 • Decyzja komisji konkursowej zapada jednomyślnie. 

 • Decyzja Komisji, powołanej przez Organizatora, wskazująca Laureatów Konkursu jest ostateczna.

Finał

 • Finał Konkursu odbędzie się 21.08.2020 o godz. 20:00 w siedzibie Organizatora. Spośród uczestników, Administrator wybierze według własnego uznania 3  najciekawsze i najbardziej oryginalne zdjęcia stanowiące wykonanie zadania konkursowego umieszczone pod postem konkursowym.  

Administracja


 • Administratorem Konkursu będą osoby wskazane przez Organizatora, dalej zwane łącznie „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest również pod adresem: 


Reklamacje


 • Reklamacje należy przesyłać na adres ______________________.com w formie skanu z podpisem. 

 • Reklamacja powinna zawierać:

1. dopisek: „Reklamacja –Konkurs Honda Autowitolin”;

2. wskazanie imienia, nazwiska ewentualnie pseudonimu, którym Uczestnik posługuje się na Facebooku ;

3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

4. podpis reklamującego.


Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 od dnia otrzymania reklamacji.

 

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora lub niezgłoszenie reklamacji Organizatorowi nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń od Organizatora na zasadach ogólnych.


Podatek od nagród

 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolne od podatku są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wynagrodzeń lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł., zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekracza kwotę 2000 zł opodatkowane będą w całości - zryczałtowanym 10% podatkiem. Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, nieobjętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik – organizator konkursu. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Honda Autowitolin Witold Szenk z siedzibą w  Warszawie , z siedzibą przy ul. Witolińskiej 12, 04-185 Warszawa,  NIP: 1130067368, Numer REGON: 010577111 (dalej jako: „Administrator”). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

 • Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko;

 • Pseudonim umieszczonym na profilu Uczestnika na Facebook’u. 

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następujących celach:

 • realizacji  Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, udzielonej przez Uczestnika przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu;

 • rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Laureatów, i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania nagród;

 • rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;

        3.  Każdy z Uczestników jest uprawniony do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;

 • kopii jego danych osobowych, dostarczonych Administratorowi i przekazania Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;

 • sprostowania danych osobowych Uczestnika, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;

 • usunięcia danych osobowych Uczestnika w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

4. Każdy Uczestnik jest również uprawniony do:

 • wniesienia do Administratora sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania na tej podstawie;

 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego Administratora, w tym profilowania;

 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw Uczestnik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres mailowy  [...] lub drogą pisemną na adres Administratora.

 • Każdy z Uczestników jest również uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; Infolinia: 606-950-000.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

 • Organizatorowi

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: Grzegorz Szenk; g.szenk@autowitolin.pl  . 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane automatycznemu przetwarzaniu. 


Świadczenie usług drogą elektroniczną


 • Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. 

 • Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

 • Niniejszy Regulamin Turnieju dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.


Postanowienia końcowe


 • Regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2020  do dnia  tj. 05.08.2021 

 • Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o ochronie danych osobowych.